Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Skieruj się tutaj po więcej informacji o dekarbonizacji przemysłu.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, a także poczucie jej utraty na wielu etapach produkcyjnych powoduje, iż przedsiębiorstwa wypatrują pionierskich rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do zminimalizowania negatywnego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie zużycia surowców kopalnych

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przemysłu za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, w głównej mierze poprzez ograniczenie użycia gazu i węgla czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz energii elektrycznej, lub trigeneracja, gdzie prócz ciepła i energii w trakcie pojedynczego procesu technologicznego produkowany jest dodatkowo chłód.

W licznych sferach przemysłu możliwe jest też wykorzystanie energii z odzysku, to znaczy ”energii odpadowej”. To energia, która jest generowana podczas procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – nieodwracalnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później powtórne jej wykorzystanie daje po jakimś czasie poważne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dlaczego dekarbonizacja przemysłu jest kluczowa?

W czasie powszechnego zrozumienia negatywnego wpływu działań ludzkości na ekosystem oraz wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Skierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza droga do zagwarantowania przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, implementacja tego typu rozwiązań ciągnie za sobą duże koszty, niemniej jednak w efekcie profity jakie one dają, pod każdym względem je równoważą. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na zakup energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego człowieka.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10